תפריט

ניהול השקעות חיצוני בקרנות נאמנות

ניהול השקעות חיצוני בקרנות נאמנות

חברת טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני במספר קרנות נאמנות.
מנהל הקרן הינו מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

טופ אלפא (4D) מניות חו"ל
מס' ני"ע 5115456

טופ אלפא (0A) (!) אג"ח ללא מניות¹
מס' ני"ע 5115449

טופ אלפא מניות (4B)
מס' ני"ע 5114152

מט"חמניותשיעור חשיפה מירבי בערך מוחלט
 0 0 0%
 A 1 10%
B 2 30%
C 3 50%
D 4 120%
E 5 200%
F 6 200%+

הערות משפטיות: (1) (!)=הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה (אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) (או דירוג מקביל לו) או שאינה מדורגת כלל). כמו כן יובהר כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. המידע בדף זה על קישוריו אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת יחידות תעשה ע"פ תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם. אין באמור התחייבות מצד מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

יש לך שאלה?