דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

מילון מונחים

לנוחיותכם, ריכזנו את רב המונחים והמושגים הכלכליים וביארנו אותם בשפה פשוטה, קלה ומובנת. במידה ותרצו להתייעץ, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, דבר ועניין בשעות הפעילות.

AAA
הדירוג הגבוה ביותר שניתן לאיגרות חוב על ידי חברות דירוג. מהווה המלצה על כך שבהשקעה באג"ח אין כל סיכון.

BRIC
כינוי לארבע כלכלות מתעוררות גדולות: ברזיל (B), רוסיה (R) , הודו (I) וסין (C)

Carry Trade
אסטרטגיית השקעה במט"ח המבוססת על נטילת אשראי במטבע שבו הריבית נמוכה והשקעת הכסף בפיקדון או באג"ח במטבע אחר שבו הריבית גבוהה. הרווח נגזר מפעריה ריבית והסיכון טמון בתנועת שערי המטבעות זה כנגד זה

EBITDA
ראשי תיבות של רווח (E) לפני ריבית (I), מס (T), פחת (D) והפחתות (A). נטרול ההוצאות האלה מאפשר למשקיעים לקבל מושג טוב יותר על יכולת ייצור הרווחים של החברות ולהשוות בין חברות שמצויות בשלבי חיים שונים או שפועלות במנופי אשראי שונים.

ETF
קרן נאמנות סחירה הכפופה לחוקים ולתקנות בארה"ב ועוקבת אחר מדד כלשהו. באופן עקרוני, ETF היא המקבילה האמריקאית לתעודות הסל הישראליות.

PIIGS
ראשי תיבות של פורטוגל (P) איטליה (I) אירלנד (שוב I) יוון (G) וספרד – חברות הגוש האירופי שמצב החובות שלהן מאיים על יציבות הגוש. הדימיון של ראשי התיבות למלה האנגלית שמשמעותה "חזיר" משעשע במיוחד את הכלכלנים שטוענים שהמדינות נקלעו למצב כזה בשל בזבוז חזירי של כסף.

א

אג"ח ייעודיות
אג"ח בריבית קבועה ומובטחת, שהמדינה מוכרת רק לקרנות הפנסיה. האג"ח הללו מבטיחות תשואה למשקיעים בקרנות הפנסיה.

אג"ח שחר
אג"ח של ממשלת ישראל שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן.

איגרת חוב להמרה
איגרת חוב שניתן להמירה למניה בשער המרה (מחיר) שנקבע מראש ופורסם בתשקיף. לאיגרת חוב להמרה תקופת חיים מוגבלת, שבסופה המחזיק בה רשאי להמירה למניה, או לקבל את כספו בחזרה בתוספת ריבית, ששיעורה נקבע מראש. ​

אינפלציה
תהליך מתמשך של עליית מחירים. האינפלציה נמדדת על ידי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.​

ארגון המדינות המפותחות (OECD)
ארגון, שמרכזו בפריז, המורכב ממדינות שמשקיהן מפותחים. תנאי הקבלה הבסיסיים לארגון הם קבלת עקרונות הדמוקרטיה והשוק החופשי. מטרת הארגון היא להוביל מהלכים של פיתוח כלכלי ושיתוף פעולה עסקי בינלאומי בין-לאומי. ישראל התקבלה כחברה בארגון במאי 2010.​

ארגון הסחר העולמי (WTO)
ארגון בין-לאומי, שחברות בו רוב מדינות העולם, ומטרתו להגיע להסכמים בין מדינות על הקלות בסחר. הארגון משמש גם בורר בסכסוכי סחר בין מדינות ורשאי להטיל סנקציות על מדינות המפרות הסכמים. הארגון פועל משנת 1995, והחליף את ארגון ה-GATT, שפעל למען אותן מטרות בשנים 1947-1994.​

אשראי
זכות לשימוש בסחורות ושירותים, או לקבל זכות קניין בהם, עם התחייבות לתשלום במועד מאוחר יותר. פער הזמנים שבין מועד קבלת הזכות ובין מועד התשלום בגינה הוא הבסיס לגביית ריבית.​

אשראי (נזילות) של הבנק המרכזי
אשראי הניתן לבעלי חשבון מסוימים (כדוגמת בנקים) על ידי הבנק המרכזי על פי שיקול דעת מסוים, אבל ניתן לשימוש בצורה אוטומטית ביוזמת בעל החשבון. האשראי ניתן בדרך כלל בצורת הלוואות או כמשיכות יתר בחשבון הקיים +בבנק המרכזי, וכנגדן יכולים לעמוד ביטחונות כדוגמת ניירות ערך.

אופציה
הסכם חוזי בין קונה לבין מוכר לרכוש או למכור נייר ערך מסוים או זכות לקבל או להמיר ניירות ערך, מטבע חוץ או סחורה (קומודיטי) במחיר ספציפי בתוך תקופת זמן קבועה מראש. האופציה שהחוזה מקנה היא זכות, אך לא חובה.​

איגרת חוב
תעודה נושאת ריבית, המונפקת על ידי הממשלה או חברה, ובה התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת תשלומי ריבית/קופון בתאריכי פירעון קבועים. זהו מכשיר פיננסי שבאמצעותו הממשלה ופירמות יכולות ללוות כסף מהציבור.​

אג"ח גליל
אג"ח של ממשלת ישראל הצמודה למדד המחירים לצרכן.

אג"ח זבל
איגרת חוב בעלת דירוג נמוך, בשל חשש שהמנפיק שלה לא יוכל לעמוד בתשלומי הקרן והריבית בגינה. על פי רוב, איגרות כאלה נסחרות בתשואה דו ספרתית.

ב

בורסה לניירות ערך
זירת מסחר בניירות ערך על פי כללים שקבע ארגון סוחרים. ​

ביטחונות
נכסים ששועבדו לטובת המלווה כדי להבטיח את החזר ההלוואה על תנאיה. בדרך כלל משמשים כביטחונות פיננסיים כגון: מניות, איגרות חוב, פיקדונות וצ'קים דחויים. בהלוואות משכנתה הנכס הנרכש הוא המשמש כביטחון לפירעון ההלוואה.​

בעל עניין
יחיד (גם נושא משרה בחברה) או חברה המחזיקים 5% או יותר ממניות של חברה הנסחרת בבורסה, ע"פ הדין הישראלי.​

ברוקר
אדם או גוף הפועל כסוכן עבור משקיעים בקנייה או מכירה של ניירות ערך, מטבע חוץ וכד'.​

ג

גוש האירו
גוש מדינות החברות באיחוד האירופי, שאימצו את מטבע האירו כהילך חוקי במקום המטבעות הלאומיים שלהן. כיום חברות בגוש זה 16 מדינות: אוסטריה, איטליה, אירלנד בלגיה, גרמניה, הולנד, יוון, לוקסמבורג, מאלטה, סלובניה, סלובקיה. ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת וקפריסין. ​

גידור
עסקה פיננסית שמטרתה להגן על משקיע מפני שינויים בערך נכס הבסיס.

גיוס באקוויטי
גיוס הון תמורת מכירת מניות חדשות של החברה. תהליך שכזה מגדיל את בסיס ההון של החברה ויאפשר לה לגייס בעתיד יותר חוב.

גילוי נאות
החובה של נותן שירות לתת מידע מלא ולהימנע מהטעיית הצרכנים

גירעון תקציבי
ההפרש בין ההכנסות וההוצאות של הממשלה בתקציב, כאשר ההוצאות גבוהות מההכנסות

גלגול חוזים
פעולה שבה נקנים חוזים עתידיים על מחירי סחורות במקום אלה שפוקעים בכל חודש. תעודות וקרנות סל שמנסות לעקוב אחר מחירי הסחורות חייבות לגלגל חוזים כל הזמן, מה שמייקר את עלות התפעול שלהן וחושף אותן לעיוותים בתהליך העקיבה.

דירוג A
דירוג אשראי שניתן בישראל לאג"ח על ידי חברת מעלות. דירוג A נחשב לשלישי בגובהו לאחר הדירוגים AAA ו AA. דירוגים שנמוכים מ BBB ניתנים לאג"ח בסיכון גבוה יחסית.

ד

דירוג A+
סולם דירוג האשראי לאג"ח חברות בנוי בצורה יורדת כאשר בראש ניצבים הדירוגים A ,AA ,AAA ו BBB הנחשבים לגבוהים. הסימנים פלוס ומינוס מסמלים דרגות ביניים בין הדירוגים הראשיים.

דיווידנד
חלוקת שיעור מרווחי החברה לבעלי המניות, בהתאם לכמות המניות שברשותם. כל בעל מניה זוכה לחלקו היחסי בדיווידנד בהתאם לחלקו היחסי במניות החברה.

דוח דירקטוריון
דוח של חברה ציבורית המציג סקירה של ההנהלה על מצב החברה ומפרט את המידע שהוא מהותי לצורך קבלת החלטת השקעה במניות החברה.​

דוח על השינויים בהון העצמי
דוח המציג את השינויים בהון המניות של חברה, הקרנות ויתרת הרווחים שלה שלא חולקו לתקופה חשבונאית.​

דוח על תזרימי מזומנים
דוח המציג את יתרת המזומנים של החברה לתחילת תקופה חשבונאית ולסופה ומסכם את תנועות המזומנים בחברה במהלך תקופה זו.

דוח רווח והפסד
דוח המציג את תוצאות הפעילות של חברה (ההכנסות, ההוצאות והרווח) בתקופת זמן מוגדרת, בדרך כלל רביע או שנה.​

דיבידנד
חלק מרווחיה של החברה המחולק לבעלי מניותיה לערך בהתאם לחלק המניות של כל אחד מהם במניות החברה. חברה אינה מחויבת בחלוקת דיבידנד גם אם היא רושמת רווחים.​

דירוג אשראי
ציון הניתן לאנשים פרטיים, לחברות או למדינות, ומגדיר את יכולתן לפרוע הלוואות. חישוב הדירוג מסתמך על ההיסטוריה הפיננסית, מצב הנכסים וההון העצמי, והיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך. דירוג האשראי משמש משקיעים לצורך הערכת הסיכונים הנוגעים ליכולת הפירעון של הגוף הלווה. ​

דירקטור
אדם המכהן במועצת מנהלים של חברה (דירקטוריון).​

דירקטוריון
מועצת מנהלים של חברה, הממונה על ידי בעלי המניות. בין תפקידיו: למנות את המנהלים הבכירים בפועל של החברה, לפקח עליהם ולקבוע את תנאי העסקתם, לעזור בגיבוש האסטרטגיה של החברה ולבחור את המבקר החיצוני שלה. ​

דפלציה
תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן.​

ה

האיחוד האירופי
איחוד מדינות אירופיות שנוסד ב-1951. בעת הקמתו מנה האיחוד 6 מדינות (איטליה, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, גרמניה, צרפת), נמנות עמו 26 מדינות: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הממלכה המאוחדת, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, שוודיה. ​

הבורסה לניירות ערך בתל אביב
הבורסה למסחר בניירות ערך בתל אביב שבה נסחרים מניות ,שטרי אופציה, איגרות חוב, שטרי אוצר ונגזרים. הבנקים הם הבעלים העיקריים של הבורסה לניירות ערך של תל אביב.​

הבנק העולמי
מוסד פיננסי בין-לאומי שהוקם ב-1945, מקום מושבו בוושינגטון וכיום חברות בו רוב מדינות העולם. הבנק מסייע למדינות העניות בשיפור התשתיות, בחינוך, בבריאות ובמינהל ציבורי. ​

הון עצמי
סך כל האמצעים העצמיים של חברה – הון מניות נפרע, פרמיות, רווחים צבורים, קרנות הון ועודפים. ​

הוצאות מימון
העלות הקשורה ישירות במימון החברה – הוצאות הריבית, הפרשי ההצמדה והפרשי השער על חובות החברה לבנקים ולגורמים אחרים המממנים אותה.​

הוצאות תפעוליות
כל ההוצאות הדרושות לפעילות השוטפת של התאגיד – על שכר, שיווק ופרסום, הוצאות משרדיות, אחזקה ועוד.​

הוראת קבע
הרשאה שנותן בעל חשבון עו"ש להעביר תשלומים מחשבונו למוטב על פי הוראת המוטב.​

היפר-אינפלציה
מצב של עלייה מהירה מאוד במחירים לאורך זמן.​

הלבנת הון
פעולות פיננסיות שמטרתן להסתיר מקור של כסף, בדרך כלל כסף שמקורו לא חוקי או כסף שלא שולם עליו מס. תהליך ההלבנה" מחזיר את הכסף למערכת החוקית. ​

הלוואה
סכום כסף ש מלווה (למשל בנק) נותן ללווה (למשל לקוח של בנק), ועל המקבל הכסף להחזיר אותו במועד/ים מאוחר/ים יותר ועל פי תנאים שנקבעו מראש. סכום ההחזר כולל ריבית ולעיתים גם הצמדה.​

הלוואה מוניטרית
הלוואה שבנק ישראל מעמיד לתאגידים הבנקאיים לפרק זמן שנקבע מראש, בשיטה של מכרז מדורג על הריבית. ההלוואות הן כנגד ביטחונות שהוגדרו על ידי בנק ישראל.​

הלוואה משלימה
הלוואה שניתנה מאמצעיו של הבנק בנוסף כהשלמה להלוואה מוכוונת ולאותה מטרה.​

הלוואת בלון
הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית, ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה. לעיתים גם הריבית משולמת בסוף התקופה.​

הלוואת גרייס
הלוואה שבה תשלום הקרן, ולעיתים גם התשלום הראשון של הריבית, נדחה למועד מסוים בתוך תקופת ההלוואה.​

המפקח על הבנקים
עובד בנק ישראל, שמונה ל ידי נגיד הבנק לעמוד בראש חטיבת הפיקוח על הבנקים, ובידיו סמכויות ההסדרה, הפיקוח והביקורת על כל התאגידים הבנקאיים. ​

הנפקת זכויות
הנפקת מניות לבעלי המניות הקיימים בחברה. זהו הליך שבו יכולה חברה לגייס הון באופן מזורז תוך מתן אפשרות לבעלי המניות הקיימים להימנע מדילול החזקותיהם.

הפסד מירבי (Draw Down)
שיעור ההפסד המירבי שרשם גוף השקעות מסוים על נכסיו לאורך 12 או 24 חודשים עוקבים במהלך כל תקופת הבדיקה.

הפרטה
מכירת נכסים הנמצאים בבעלות הממשלה לגוף פרטי.​

הפרשה לחובות מסופקים הפרשה הנעשית על ידי החברה המשקפת אובדן אפשרי של סכומי אשראי שנתנה ומשמשת לכיסוים במקרה של התממשות האובדן. ​

הפרשי הצמדה
הפרשים הנוצרים כתוצאה משינויים במדד המחירים לצרכן או בערכו של מטבע חוץ ביחס למועד ביצוע העסקה.​

הפרשי שערים
סכום הנוסף לקרן של הלוואה או פיקדון כתוצאה משינויים בערכו-בש"ח של מטבע החוץ שאליו הם צמודים.​

הצמדה למדד
התאמת הערך של נכס/התחייבות לשינויים במדד המחירים לצרכן.​

הצמדה למט"ח
התאמת הערך של נכס/התחייבות לשינויים בשער חליפין של מטבע מסוים

השקעה דפנסיווית
השקעה שאמורה להניב פירות כאשר הכלכלה נמצאת בנסיגה. בתקופה של מתיחות ביטחונית, למשל, השוק נוטה לרדת או לדשדש, אך מניות של חברות לציוד צבאי נוטות דווקא לעלות.

השוק המשני
השוק הפיננסי שבו נסחרים ניירות ערך, מכשירים פיננסיים וחוזים עתידיים על סחורות לאחר שהונפקו. בשוק המשני לנפט משתתפים משקיעים שאינם מעוניינים להשתמש בנפט אלא רק להרוויח מעלייה או ירידה במחירו.

ח

חברת דירוג
חברה הקובעת דירוגי אשראי לממשלות, לחברות ולחובות המונפקים על ידיהן. בישראל פועלות שתי חברות דירוג – "מעלות" ו"מדרוג". ​

חוב אבוד
חוב שהוכח כי אי אפשר לגבותו, ולכן הוא נחשב להפסד, ,נמחק מהמאזן ונרשם בספרי התאגיד כהוצאה

חברות נדל"ן מניב
חברות שעיקר פעילותן הוא אחזקה של נכסי נדל"ן והשכרתם. זהו תחום שנחשב למסוכן פחות בהשוואה ליזמות נדל"ן, שכוללת בנייה והשבחת נכסים.

חברה מחזורית
חברה שעסקיה תלויים במחזורי הגאות והשפל של הכלכלה. משקיעים מעדיפים לרכוש מניות של חברות מחזוריות כשהענף מתחיל לצאת מהשפל, ולא כשהוא מתקרב לסוף תקופת הגאות.

חברת חלום
חברה שמפתחת טכנולוגיה ייחודית או מודל עסקי חדשני שהצלחתם לא מובטחת. לרוב אלה חברות מפסידות שההשקעה בהן מסוכנת.

חברת צמיחה
חברה שעסקיה ורווחיה צומחים במהירות, ולכן השוק נוטה להעניק לה מכפילי רווח גבוהים – 20 ויותר.

חוב ממשלתי וציבורי
חוב ממשלתי הוא חוב של הממשלה שנוצר באמצעות הנפקת אג"ח. חוב ציבורי כולל, בצד החוב הממשלתי, גם חובות של גופים ציבוריים המפוקחים ומתוקצבים על ידי הממשלה, כגון עיריות ורשויות מקומיות.

חוזה עתידי
חוזה שבו ניתן לקבוע כיום את המחיר לסחורה שתתקבל במועד מאוחר יותר. בחוזה מצוינת כמות הסחורה, תאריך קבלתה והמחיר שישולם עליה.

חתם
גוף שמסייע לחברות לגייס הון ונוטל על עצמו חלק מהאחריות הכרוכה בגיוס.

חיתום
תהליך שבו חברת הביטוח בודקת את הסיכון של המבוטח (למשל, עישון מעלה את הסיכון) וקובעת את מחיר הפרמיה שישלם ואת היקף הכיסוי שיקבל.

י

יום עסקים
יום שבו פתוחים רוב סניפי הבנקים. בימי א' עד ה' יום העסקים מסתיים בשעה 18:30, ובימי ו' וערבי חג – בשעה 14:00. ​

ייעוץ פנסיוני בבנקים
במסגרת רפורמת בכר הותר לבנקים להתחיל במתן ייעוץ פנסיוני ללקוחותיהם. השינוי יהפוך את הייעוץ הפנסיוני לזמין לכל אזרח.

יום שני השחור
כינוי ליום שני ה-19 באוקטובר 1987 שבו נפל מדד דאו ג'ונס ב 22% – הנפילה היומית החדה ביותר בהיסטוריה.

יציבות פיסקלית
שמירה על תקציב ממשלתי מאוזן או עם גירעון קטן ונשלט. על המדיניות הפיסקלית אחראים הממשלה ומשרד האוצר, בעוד על המדיניות המוניטרית, כולל קביעת הריבית, אחראי בנק ישראל.

יום ערך
היום בפועל שבו חשבונו של לקוח מחויב/מזוכה בגין עסקה פיננסית. לעיתים החיוב או הזיכוי בגין עסקה מסוימת אינו מתבצע ביום העסקים שבו בוצעה העסקה. ​

יחסים פיננסיים
יחסים המשמשים לניתוח והערכה של דוחות כספיים בעיקר במאזן ובדוח הרווח וההפסד.​

ייסוף
עליית ערך המטבע המקומי ביחס למטבע של מדינה אחרת.​

יעד אינפלציה
טווח של עליית המחירים שאליו מכוון בנק ישראל בקביעת המדיניות המוניטרית. היעד נקבע על ידי הממשלה. כיום 3%–

כ

כושר החזר
היכולת של לווה לעמוד בתשלומים שנקבעו להחזר הלוואה.​

כלכלת שוק
מכונה גם כלכלה חופשית, מצב שבו הפעילות הכלכלית מתנהלת על פי ההיצע והביקוש במשק, ללא

מ

מאזן (דוח)
דוח המתאר את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה לתאריך מסוים.

מוצר מובנה
השקעה, בין בפיקדון ובין בדרך אחרת שהתשואה עליה או הסיכון הכרוך בה נקבעים על פי נוסחה המבוססת על שינויים באחד או יותר מאלה:
(1) מדד או מספר מדדים;
(2) מחיר של נייר ערך או של מספר ניירות ערך;
(3) מחיר של סחורה או של מספר סחורות;
(4) מחיר של אופציות או של חוזים עתידיים;
(5) ריבית או הפרשים בין שערי ריבית שונים;
(6) שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין שונים;

מדד S&P 500
מדד של חברת סטנדרט אנד פורס שכולל 500 מניות מובילות בארה"ב לפי קריטריונים של שווי שוק ונזילות. ביצועי המדד נחשבים לאמת מידה מרכזית עבור שוק המניות האמריקאי כולו.

מדד דאו ג'ונס
מדד משוקלל של 30 המניות של חברות התעשייה הגדולות בארה"ב.​

מדד המחירים לצרכן
מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים, המהווים את "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת. ביום ה-15 של כל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד לשינויים שחלו במחירים בחודש הקודם.​

מדד הפחד (VIX)
מדד שעוקב אחר מחירי האופציות על מדד S&P 500 האמריקאי. עליית המדד משקפת עלייה במחירי האופציות, שמשמעותה ציפיות לתנודתיות גבוהה במדד S&P 500.

מדד שארפ
מדד המשקלל תשואה עם סיכון כדי לבחון אם התשואה שהושגה בפועל מהשקעת החיסכון בשוק ההון הצדיקה את הסיכון. המדד מחושב כתשואה בניכוי תשואה של נכס חסר סיכון (מק"מ), חלקי התנודה של התשואה החודשית (סטיית התקן). ככל שמדד שארפ גבוה יותר, היחס בין הסיכון לתשואה כדאי יותר למשקיע.

מדד ת"א 75
המדד המרכזי בבורסה של תל אביב, ת"א 100, כולל 100 מניות. קבוצה זו נחלקת לשניים: 25 המניות הגדולות מרכיבות את מדד ת"א 25 (המעו"ף) ו-75 המניות הקטנות יותר מרכיבות את מדד ת"א 75.

מדד המניות הכללי
מדד משוקלל של ערך כל המניות הנסחרות בבורסה בתל אביב.​

מדד המעו"ף (ת"א 25)
מדד משוקלל של ערך 25 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של ת"א. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרביע.​

מדד מחירי תשומות הבניה
מדד לשינויים החודשיים בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים, המייצג את הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה. המדד משמש קבלנים לעדכון מחירי הדירות שבבנייה. ​

מדד משולב למצב המשק
מדד המאבחן את כיוון התפתחותה של הפעילות הכלכלית בזמן אמת. המדד מפורסם אחת לחודש על ידי בנק ישראל, ומורכב משבעה אינדיקטורים – הייצור התעשייתי, פדיון המסחר והשירותים, יבוא התשומות לייצור, יבוא מוצרי הצריכה, יצוא הסחורות, יצוא השירותים ומשרות השכירים במגזר העסקי.​

מדד נאסד"ק
מדד מניות הטכנולוגיה העילית הנסחרות בבורסה אלקטרונית בארה"ב.​

מדד ת"א 100
מדד משוקלל לערך 100 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של תל אביב. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרביע.​

מדד תשומות הבנייה
מדד שמקבץ את כל העלויות שקשורות בענף הבנייה, בעיקר חומרי גלם, אנרגיה ועבודה. מחירי דירות שנרכשות מקבלן מוצמדים כמעט תמיד למדד זה.

המדינות המתפתחות
מדינות עניות שרמת הפיתוח הכלכלי והאנושי שלהן נמוכה עד בינונית. רוב המדינות המתפתחות נמצאות באפריקה, דרום אמריקה ואסיה, וחיים בהן כשלושה רבעים מאוכלוסיית העולם.

מחיר פארי
המחיר התיאורטי של האג"ח אילו היתה עומדת לפדיון היום בהתאם להתחייבויות בתשקיף. ערך זה כולל הפרשי ההצמדה ואת הריבית שנצברה מאז חלוקת הריבית האחרונה.

מדיניות מוניטרית
מדיניות המנוהלת על ידי הבנק המרכזי. תפקידה להשיג את מטרות הבנק באמצעות קביעת הריבית לטווח קצר וכלים מוניטריים נוספים. ​

מדיניות פיסקלית
מדיניות הממשלה בנושאי תקציב המדינה, , הכנסותיה והוצאותיה, גביית המסים וגודל החוב הציבורי. על תכנון וביצוע מדיניות זו מופקד משרד האוצר. ​

מונופול
מצב שבו גורם אחד בלבד מוכר מוצר או שירות מסוים, דבר המקנה לאותו גורם שליטה בתחום הפעילות, ללא קיום תחרות בו.​

מח"מ
משך חיים ממוצע של איגרת חוב. המח"מ נמדד בשנים ומשקלל את תשלומי הריבית התקופתיים של האיגרת לאורך חייה עד לפידיון הסופי. ככל שהמח"מ ארוך יותר, האיגרת תהיה מסוכנת ותנודתית יותר.

מינוף
נטילת הלוואה כדי לבצע השקעה בסכום הגבוה מההון העצמי של המשקיע.

מכירה בחסר (שורט)
פעולה המהווה הימור נגד מניה או מדד. המוכר בחסר מוכר מניה שאינה ברשותו, ושאותה שאל מגוף אחר. המוכר מקווה שמחיר המניה יירד, ואז יוכל לרכוש אותה בזול ולהרוויח מההפרש בין המכירה לקנייה.

מכפיל הון
שווי השוק חלקי ההון העצמי. זהו פרמטר שבאמצעותו ניתן להשוות מחירים של חברות דומות או מחיר של חברה כיום לעומת מחירה בעבר.

מכפיל מכירות
שווי השוק חלקי המכירות השנתיות. מכפיל מכירות הוא פרמטר שמשמש כהשוואה בין חברות מאותו תחום, ובוחן מי מהן יקרה יותר מהאחרת.

מכפיל רווח
פרמטר להשוואה בין מחירי מניות דומות, המחושב על ידי חלוקה של מחיר המניה ברווח למניה. ככל שהמכפיל גבוה יותר, כך המניה "יקרה" יותר – אבל ייתכן שליוקר הזה ישנה הצדקה.

מכפיל רווח משוקלל
מכפיל רווח ממוצע של כל המניות במדד מסוים, המחושב בהתאם למשקלה של כל חברה במדד. זהו פרמטר שבאמצעותו נהוג להשוות בין מדדי מניות של מדינות שונות.

מכשירים פיננסיים מובנים
מוצרים פיננסיים שמורכבים על ידי חיבור של כמה מוצרים שונים. לדוגמה, סל של 20 אג"ח שונות, שכל אחד מהן משלמת ריבית שונה במועדים שונים, יכול להיאגד לאג"ח אחת שמשלמת ריבית שנתית קבועה.

מנוף פיננסי
השקעה שנעשית בעזרת הלוואה גדולה והון עצמי קטן נקראת השקעה ממנופת. השקעה כזו מסוכנת יותר ורגישה יותר לשינויים בריבית.

מניות היתר
מניות השורה השנייה בבורסה, אשר שוויין וסחירותן נמוכים בהרבה מאלה של שורת המניות הראשונה המשתייכת למדד תל אביב 100.

מניות ערך
מניות של חברות ותיקות שפועלות בעסקים מסורתיים, שצומחות לאט או לא צומחות כלל ורווחיהן יציבים יחסית. קל יותר לתמחר אותן מכיוון שקל יותר לצפות את הטווח שבו ינועו רווחיהן העתידיים.

מקדם
ערך מספרי שנקבע עם הנפקת תעודת הסל וממנו נגזר מחירה. מחיר התעודה (או התמורה עליה) מחושבים על פי ערך המקדם בהפחתה של השער הנוכחי של המדד שאליו צמודה התעודה.

מק"מ
מלווה קצר מועד (עד שנה) שמנפיק בנק ישראל. המק"מ נסחר בשוק ההון כנייר ערך לכל דבר.

מיקרו כלכלה
תחום הכלכלה העוסק בתהליכי קבלת ההחלטות של הפרטים והפירמות. ​

מיתון
מצב שבו התוצר המקומי של המשק לא גדל. ​

מילווה קצר מועד (מק"מ)
מלווה קצר מועד (מק"מ) הינו נייר ערך ממשלתי המונפק על ידי בנק ישראל, והוא משמש כאחד הכלים המוניטריים שמפעיל בנק ישראל. המק"מ, שמונפק לטווח של עד שנה, אינו צמוד ואינו נושא ריבית; המק"מ נמכר ונסחר במחיר נמוך מערכו הנקוב (נסחר בניכיון). המק"מ מונפק במכרז לציבור.​

מניה
חלק בבעלות על חברה. לבעלי מניות זכות הצבעה בחברה בהתאם למספר המניות שברשותם, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. ​

מרווח גיוס חוב
הפער בין הריבית שבה מגייס תאגיד את כספו לריבית שבה מגייסת הממשלה. אם ריבית הממשלה היא 3% והחברה מגייסת ב-3.6%, אומרים שהמרווח הוא 60 נקודות בסיס.

משך חיים ממוצע (מח"ם)
אורך החיים הממוצע של איגרת חוב. נמדד בשנים באמצעות שקלול תשלומי הקרן של האיגרת והריבית עליה לאורך חייה עד לפדיונה הסופי. המח"ם מכונה גם "אריכות".​

נ

נגיד בנק ישראל
הנגיד עומד בראש בנק ישראל. תפקידיו מוגדרים בחוק בנק ישראל 2010, והוא משמש גם יועץ כלכלי לממשלה. הנגיד ממונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הממשלה, לתקופה של 5 שנים. הוא מכהן כיו"ר הוועדה המוניטרית וחבר במועצה המנהלית.​

נגזרים
מוצרים שהתנודות במחיריהם נגזרות מהתנודות במחירי נכסים אחרים, אך בעוצמה שונה. לדוגמה, אופציה על מניה היא נגזרת של המניה, והתנודה במחירה נגזרת מהשינויים במחיר המניה.

נגזרים פיננסיים
נכסים שערכם נגזר משינוי בערכם של נכסים אחרים.​

נזילות
היכולת של ישות עסקית לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות מתוך סך הנכסים השוטפים שלה (מזומנים, ניירות ערך סחירים וכו'​

נזילות תוך יומית
יכולת הנזילות במהלך יום העסקים

ניירות ערך
מניות, איגרות חוב וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה. מחירי ניירות הערך הנסחרים בבורסה משתנים באופן רציףבכל יום בהתאם להיצע וביקוש בכל נייר ערך.​

ניתוח טכני
שיטה לחיזוי מחירי נכסים פיננסיים בהתאם למחירם בעבר. הניתוח מבוסס על תבניות גרפיות שנוטות לחזור על עצמן עקב התנהגות דומה של הסוחרים בשווקים הפיננסיים.

נכסים דולריים סולידיים
נכסים בעלי תנודתיות נמוכה יותר ממניות, כמו פיקדונות בנקאיים צמודי מט"ח או אג"ח ממשלתיות של ארה"ב.

ס

סוויפט
האגודה לתקשורת פיננסית בין-בנקאית בכל רחבי העולם: ארגון קואופרטיבי שהוקם ונמצא בבעלות בנקים; אלה מפעילים רשת המאפשרת החלפה של הודעות תשלום והודעות אחרות בין מוסדות פיננסיים (לרבות סוחרי ניירות ערך/ברוקרים וחברות לניירות ערך) ברחבי העולם. הודעת תשלום ב–SWIFT היא הוראה להעביר כספים. החלפת הכספים (הסליקה) מתבצעת לאחר מכן באמצעות מערכת תשלומים או באמצעות קשרים עם בנק מכותב.​

סחירות
מידת המהירות שבה ניתן לקנות ולמכור נכס כלשהו. לדוגמה, מניות במדד תל אביב 25 הן נכס בעל סחירות גבוהה, ומניות במדד יתר הן נכס בעל סחירות בינונית או נמוכה.

ע

עקום תשואה
עקום המתאר את הקשר שבין התשואה לבין מועד הפדיון של אג"ח, על ידי השוואה של שיעורי התשואה על אג"ח הנבדלות זו מזו רק במועדי הפדיון. ​

פ

פארי
השווי התיאורטי של האג"ח אילו היתה עומדת לפדיון היום בהתאם להתחייבויות בתשקיף. שווי זה כולל הפרשי ההצמדה, ואת הריבית שנצברה מאז חלוקת הריבית האחרונה.

פוזיציית לונג
אחזקה בנכס פיננסי מתוך אמונה שערכו יעלה.

פיחות
ירידת הערך של מטבע ביחס לערך של מטבע של מדינה אחרת.​

פיקדון
כסף המופקד בבנק. ​

פיקדון ללא תנועה
פיקדון, במטבע ישראלי או במטבע חוץ שלא נתקבלה מבעליו שום הוראה לגביו במשך 10 חודשים או יותר. ​

פיקדון מובנה
פיקדון שהתשואה עליו, או הסיכון הכרוך בו, נקבעים על פי נוסחה שהוסכמה מראש בין הצדדים, ומותנית בהתרחשותם או אי התרחשותם של אירועים מסוימים. ​

פיקדון מתחדש
פיקדון לתקופה קצובה, המתחדש באופן אוטומטי. ​

פיקדון עם תחנת יציאה
פיקדון שעל פי תנאיו המפקיד יכול למשוך את הכסף לפני תום תקופתו, במועדים שנקבעו מראש.​

פיקדון קצר מועד (פק"ם)
כסף המופקד בבנק לתקופה קצרה – עד שנה – הנושא ריבית שקלית, קבועה מראש לכל התקופה או משתנה בהתאם לשינויים בריבית בנק ישראל.

ר

ריבית דריבית
מנגנון להשגת רווחים בחסכונות לטווח ארוך. הריביות השוטפות נצברות לקרן החיסכון ומשמשות כמנוע לצמיחת הרווח.

רווח הון
ברכישת נכס פיננסי ישנם שני סוגי רווח פוטנציאליים: ריבית או דיווידנד תקופתי, ועלייה במחיר הנכס. עלייה במחיר היא רווח הון.

רווח נקי
הרווח התפעולי בניכוי הוצאות מימון, מס הכנסה והכנסות (או הוצאות) חד-פעמיות.

רווח ריאלי
רווח נומינלי בניכוי אינפלציה. אם מוצר מסוים הניב בשנה אחת רווח נומינלי של 6%, והאינפלציה היתה 2%, הרווח הריאלי יהיה כ-4%.

ריבית
מחיר השימוש בכסף בזמן נתון: הסכום (באחוזים) שניתן להרוויח מפיקדון, או הסכום (באחוזים) שיש לשלם על הלוואה.

ריבית בנק ישראל
הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים והיא נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.​

ריבית דריבית
הריבית שנצברה על הקרן, המצטרפת לקרן בסוף כל תקופת הפקדה; הפיקדון מתחדש בסכום הקרן יחד עם הריבית שנצברה. לחלופין, בתום כל תקופת חידוש הריבית נפרעת לחשבון העו"ש.​

ריבית משתנה
ריבית המשתנה אחת לתקופה על פי בסיס מסוים שנקבע מראש.

ריבית נומינלית
שיעור הריבית הנקבע במועד ביצוע עסקה, שאינו מביא בחשבון את עליית המחירים. ​

ריבית פריים
ריבית הנקבעת בכל בנק על בסיס ריבית בנק ישראל ובתוספת מירווח.​

ריבית קבועה
ריבית שאינה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה או הפיקדון.​

רשות לניירות ערך
רשות ציבורית בישראל העוסקת בשמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך ובפיקוח על פעילות הבורסה.

יש לך שאלה?