דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
תפריט

תקנון שימוש בחדר המסחר האינטרנטי של Top-Trade

 1. תקנון זה, להלן "התקנון", מסדיר את מערכת היחסים בינך, להלן "הלקוח", לבין חברת טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ, לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, נציגיה, עובדיה או מי מטעמה להלן " טופ אלפא" ו/או "החברה".
 2. השימוש בצ'אט ו/או בשירותים האחרים הניתנים בידי החברה (להלן "השירותים"), לכל מטרה שהיא, הינו בכפוף להסכמת הלקוח לנהוג בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות כל דין ולהוראות והנחיות שימסרו (אם ימסרו* לך, מעת לעת, ע"י החברה ו/או ספקי השירותים.
 3. התקנון מסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוח ומהווה הסכמה מצד הלקוח לנהוג בהתאם כפי שיעודכן מעת לעת.

במידה ואינך מסכים לתקנון אינך רשאי לעשות כל שימוש בחדר המסחר האינטרנטי ובשרותי החברה.

 1. הלקוח מאשר כי הינו משתמש בשירותי החברה לצרכיו האישיים בלבד, שלא לצורך מסחרי, ומתחייב כי לא יאפשר לאחרים להשתמש בשירותים באמצעות פרטי המנוי הסודיים שלו (לרבות סיסמא).
 2. החברה, שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה מראש ללקוח.
 3. זמינות חדר המסחר: זמינות החדר תלויה בין היתר, בפעילות תקינה של רשת האינטרנט ושירותיהם ושל ספקים שונים לרבות ספקי תשתית, תוכן, סליקה וכו'. החברה תפעל כמיטב יכולתה לאפשר פעילות תקינה וזמינות גבוהה של חדר המחסר האינטרנטי, אולם אינה מתחייבת כי החדר והשירותים בחלקם או במלואם, יהיו זמינים בכל עת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה, אינה מתחייבת שהשימוש בצ'אט יהיה מובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, ומתאים לדרישות הלקוח. כמו כן, אינה מתחייבת לתקן כל פגם או ליקוי בשירות. החברה רשאית לנתק, להגביל ולהפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך בלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 4. פרסום תכנים בצ'אט בידי הלקוח: פרסום תכנים בצ'אט (לרבות פרטים אישיים, תגובות ועוד) כפוף לשיקולי העריכה הבלעדיים של החברה. חל איסור על הלקוח לפרסם בצ'אט תכנים בלתי חוקיים (לרבות ייעוץ/שיווק השקעות) ו/או תכנים מסחריים ו/או אשר נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילות הצ'אט ובמתן השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח המבקש לפרסם תכנים בחדר הצ'אט מתחייב ומצהיר בזאת כי:

 • הינו בגיר מעל לגיל 18.
 • למיטב ידיעתו התוכן אותו הינו מבקש להעלות לצ'אט הינו מלא, נכון ומדויק.
 • הפרסום בצ'אט, אינו כולל דבר העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופן טורדני, מעליב, משמיץ, עוין או פוגע.
 • למיטב ידיעתו, אין בפרסום התוכן בחדר משום עבירה על חיקוק כלשהו כפי שהיה במועד העלאת התוכן לחדר, לרבות על פי חוק זכות יוצרים 1911 וחוק הפטנטים תשכ"ז 1967.
 • אין בפרסום התוכן בצ'אט משום פגיעה בזכות כלשהי של החברה ו/או צדדים שלישיים.
 • הינו רשאי לפרסם את התוכן בחדר והינו נותן לחברה, רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל וכלל עולמי לעשות שימוש מלא בתוכן חינם וללא כל תמורה.
 • התוכן אינו מודעת חינם מידע אינפורמטיבי שיווקי, LINK או כל מידע אשר יש בו בכדי להפנות את הגולש אל מחוץ לחדר.
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן כלשהו (בין אם הינו צרכן של החברה ו/או צד ג'), כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981.
 • אין בתכנים בכדי לפגוע בצד ג' כלשהו, לרבות לעניין, פגיעה בשמו הטוב ו/או במוניטין של צד ג' כלשהו, הוצאת לשון הרע על גורם כלשהו, פגיעה בפרטיותו של גורם כלשהו וכי אין בתכנים בכדי לעבור על הקבוע בכל חיקוק לרבות בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות 1981.
 • הפרסום הינו לשימושו האישי של המפרסם בלבד ואינו תוכן מסחרי או תוכן שנועד לפרסם שירות מסחרי כלשהו.
 1. התניות ספציפיות בדבר פרסום ומידע הנוגע לניירות ערך: הלקוח מאשר כי ידוע לו כי השימוש בחדר המסחר האינטרנטי מותנה בין היתר בכך כי הלקוח יעמוד תמיד בכל תנאי התקנון ותנאי השימוש בחדר המסחר כמפורט להלן:
 • בחדר המסחר האינטרנטי יתפרסמו מעת לעת, מידע בדבר ני"ע שונים, נתוני מסחר, דעות, נתוני רכישה ומכירה של ני"ע וכיו"ב (להלן "המידע").
 • הלקוח מאשר כי החברה איננה אחראית למידע המתפרסם בצ'אט, בין אם התפרסם בידי החברה ו/או מי מטעמה ובין אם פורסם בידי צד ג' וכי אין החברה מתחייבת לנכונות מהימנות המידע.
 • הלקוח מתחייב שלו לפרסם בצ'אט מידע על ני"ע ספציפיים, (לרבות המלצות קנייה, מכירה, רכילות, מידע פנים וכיוב').
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי פרסום מידע עלול להיחשב כעיסוק בייעוץ להשקעות אשר הינו פעולה אסורה בלא קבלת רישיון מתאים.
 • הלקוח מתחייב שלא לפרסם בחדר תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או תכנים שהלקוח איננו בעל הזכויות בהם או קיבל את רשות בעל הזכויות בהם.
 • הלקוח מאשר כי לחברה זכות לערוך ו/או להסיר מידע המתפרסם בצ'אט בהתאם לשיקולי החברה הבלעדיים, אולם אין באמור לעיל בכדי להטיל חובה על החברה לערוך או למחוק מידע כלשהו או להטיל עליה אחריות לתוכנו של מידע כאמור.
 1. התחייבות שלא לעשות שימוש לרעה בשירותי החברה: הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותים של החברה.

לעניין זה "שימוש לרעה" לרבות:

 • לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
 • שימוש מסחרי בצ'אט בחדר המסחר האינטרנטי.
 • חדירה לחומר ו/או לקבציי מחשב שלא כדין.
 • הפצת וירוס מחשב.
 • כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים- בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
 • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י החברה ו/או אחרים.
 • כל שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו'.
 • משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
 1. ניתוק או הפסקה של השירותים ללקוח: מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של התקנון, החברה רשאית לחוסם ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים ללקוח וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המנויים לעיל:
 • הלקוח עשה או עושה פעולה או שימוש האסורים לפני תנאי השירות לעיל.
 • הלקוח עשה או עושה שימוש הגורם או העלול לגרום להפרעה למתן השירותים לכל גורם שהוא.
 • הלקוח עושה שימוש מסחרי בצ'אט ו/או מפרסם עסק מסחרי אחר.
 • על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה קיים חשד סביר להתקיימות אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה.

ניתוק הלקוח אינו מחייב הודעה מוקדמת ללקוח או מקנה לו זכות לקבלת פיצוי כלשהו. אין בחסימה, הפסקה או בהגבלת השירותים ללקוח, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. משתמש אשר ינותק ו/או יחסם ע"י החברה, לא יהיה רשאי בעתיד להשתמש בצ'אט ו/או במי משירותי החברה, אף אם יבקש לפעול תחת אימייל אחר.

 1. מדיניות אספקת מוצר

החברה תספק ללקוח את השירות החל ממועד קבלת אישור התשלום על השירות. בנוסף, התחלת אספקת השירות תלויה במעבר שאלון בירור צרכים וחתימה על הסכם, כמו כן במידה ותהייה דחייה במועד תחילת השירות, תקופה זו אינה תחשב כחלק ממנוי השירות. מנוי השירות יחל מחיבור הלקוח לשירות.

 1. מדיניות ביטול עסקה

המשתמש מאשר שידוע לו שדמי השימוש החודשיים בשירות הינם 375 ₪ וכי הינו זכאי לקבל הנחה מיוחדת במקרה בו יירשם לשירות לתקופה של 12 חודשים. במידה וההסכם יבוטל בטרם חלוף 12 חודשים לא יהיה זכאי המשתמש להנחה כלשהי ויחויב בפועל על-פי דמי השימוש החודשיים בסך 375 ₪ לכל חודש או חלקו עד למועד הביטול.

 1. תשלום מאובטח

התשלום ייעשה בדרך סליקת אשראי אשר מאובטח בתקן PCI.

 1. הלימוד מהווה שיווק השקעות
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי לחברה רישיון ניהול תיקים וכי כל מנחיה בחדר המסחר הינם בעלי רישיון של ניהול תיקי השקעות או לחילופין שיווק השקעות, מטעם הרשות לניירות ערך.
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי ההשקעה בניירות ערך עשויה להביא להפסדים ניכרים והינו משחרר את החברה מכל אחריות להחלטות השקעה אותן הינו עשוי לקבל.
 1. שימוש במידע והגנת הפרטיות: הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו שהשימוש בצ'אט עשוי לכלול פיקוח ומעקב על פעולותיו בצ'אט ונותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ומעקב אחר שימושיו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:
 • למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים לחברה מהלקוח, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור על חשאיות כל מידע שיימסר לו בקשר עם הלקוח.
 • למסור את פרטי הלקוח לאחר או לאחרים עפ"י כל סמכות שבדין.
 • לעשות שימוש בפרטי הלקוח ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם הלקוח לצרכי החברה.
 1. זכויות קנייניות: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בצ'אט ובשירותים המסופקים בידי החברה לרבות עיצוב הצ'אט, חומרי הלימוד שמות וסימנים מסחריים, מודלים עסקיים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, מאגרי מידע, חומר שיווקי, טקסטים ו/או כל חומר אחר המופיע בצ'אט או נוגע לו (להלן" הקניין הרוחני") הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקיה, אלא אם צוין אחרת במפורש.

הלקוח אינו רשאי להעתיק, להשתמש למטרת רווח, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, ו/או למסור לצד שלישי את הקניין הרוחני ו/או חלקו. אלא בכפוף לקבלת היתר מראש ובכתב מאת החברה.

 1. שיפוי ופיצוי: מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של התקנות, היה וימצא כי הלקוח עושה שימוש מסחרי בשירותי החברה, זכאית החברה לתבוע את התלמיד בגין הפרת זכויות החברה ובגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה, לחברות קשורות או למי ממשתמשיה. שימוש מסחרי בשרותי החברה מהווה בין היתר גזל סוד מסחרי, כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999.
 2. המחאת זכויות וחובות- החברה רשאית בכל עת להמחות ולהסב לאחר את כל התחייבויותיה וזכויותיה, לרבות הזכות לגבות כספים.
 3. סמכות שיפוט והדין על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש בשירותי החברה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

 

 

 

טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ

 • הריני מאשר שקראתי ואני מסכים לכל תנאי תקנון שימוש בחדר המסחר האינטרנטי.

תקנון שימוש בחדר המסחר האינטרנטי של Top-Trade

 1. תקנון זה, להלן "התקנון", מסדיר את מערכת היחסים בינך, להלן "הלקוח", לבין חברת טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ, לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, נציגיה, עובדיה או מי מטעמה להלן " טופ אלפא" ו/או "החברה".
 2. השימוש בצ'אט ו/או בשירותים האחרים הניתנים בידי החברה (להלן "השירותים"), לכל מטרה שהיא, הינו בכפוף להסכמת הלקוח לנהוג בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות כל דין ולהוראות והנחיות שימסרו (אם ימסרו* לך, מעת לעת, ע"י החברה ו/או ספקי השירותים.
 3. התקנון מסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוח ומהווה הסכמה מצד הלקוח לנהוג בהתאם כפי שיעודכן מעת לעת.

במידה ואינך מסכים לתקנון אינך רשאי לעשות כל שימוש בחדר המסחר האינטרנטי ובשרותי החברה.

 1. הלקוח מאשר כי הינו משתמש בשירותי החברה לצרכיו האישיים בלבד, שלא לצורך מסחרי, ומתחייב כי לא יאפשר לאחרים להשתמש בשירותים באמצעות פרטי המנוי הסודיים שלו (לרבות סיסמא).
 2. החברה, שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה מראש ללקוח.
 3. זמינות חדר המסחר: זמינות החדר תלויה בין היתר, בפעילות תקינה של רשת האינטרנט ושירותיהם ושל ספקים שונים לרבות ספקי תשתית, תוכן, סליקה וכו'. החברה תפעל כמיטב יכולתה לאפשר פעילות תקינה וזמינות גבוהה של חדר המחסר האינטרנטי, אולם אינה מתחייבת כי החדר והשירותים בחלקם או במלואם, יהיו זמינים בכל עת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה, אינה מתחייבת שהשימוש בצ'אט יהיה מובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, ומתאים לדרישות הלקוח. כמו כן, אינה מתחייבת לתקן כל פגם או ליקוי בשירות. החברה רשאית לנתק, להגביל ולהפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך בלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 4. פרסום תכנים בצ'אט בידי הלקוח: פרסום תכנים בצ'אט (לרבות פרטים אישיים, תגובות ועוד) כפוף לשיקולי העריכה הבלעדיים של החברה. חל איסור על הלקוח לפרסם בצ'אט תכנים בלתי חוקיים (לרבות ייעוץ/שיווק השקעות) ו/או תכנים מסחריים ו/או אשר נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או פוגעים בפעילות הצ'אט ובמתן השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח המבקש לפרסם תכנים בחדר הצ'אט מתחייב ומצהיר בזאת כי:

 • הינו בגיר מעל לגיל 18.
 • למיטב ידיעתו התוכן אותו הינו מבקש להעלות לצ'אט הינו מלא, נכון ומדויק.
 • הפרסום בצ'אט, אינו כולל דבר העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופן טורדני, מעליב, משמיץ, עוין או פוגע.
 • למיטב ידיעתו, אין בפרסום התוכן בחדר משום עבירה על חיקוק כלשהו כפי שהיה במועד העלאת התוכן לחדר, לרבות על פי חוק זכות יוצרים 1911 וחוק הפטנטים תשכ"ז 1967.
 • אין בפרסום התוכן בצ'אט משום פגיעה בזכות כלשהי של החברה ו/או צדדים שלישיים.
 • הינו רשאי לפרסם את התוכן בחדר והינו נותן לחברה, רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל וכלל עולמי לעשות שימוש מלא בתוכן חינם וללא כל תמורה.
 • התוכן אינו מודעת חינם מידע אינפורמטיבי שיווקי, LINK או כל מידע אשר יש בו בכדי להפנות את הגולש אל מחוץ לחדר.
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן כלשהו (בין אם הינו צרכן של החברה ו/או צד ג'), כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981.
 • אין בתכנים בכדי לפגוע בצד ג' כלשהו, לרבות לעניין, פגיעה בשמו הטוב ו/או במוניטין של צד ג' כלשהו, הוצאת לשון הרע על גורם כלשהו, פגיעה בפרטיותו של גורם כלשהו וכי אין בתכנים בכדי לעבור על הקבוע בכל חיקוק לרבות בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות 1981.
 • הפרסום הינו לשימושו האישי של המפרסם בלבד ואינו תוכן מסחרי או תוכן שנועד לפרסם שירות מסחרי כלשהו.
 1. התניות ספציפיות בדבר פרסום ומידע הנוגע לניירות ערך: הלקוח מאשר כי ידוע לו כי השימוש בחדר המסחר האינטרנטי מותנה בין היתר בכך כי הלקוח יעמוד תמיד בכל תנאי התקנון ותנאי השימוש בחדר המסחר כמפורט להלן:
 • בחדר המסחר האינטרנטי יתפרסמו מעת לעת, מידע בדבר ני"ע שונים, נתוני מסחר, דעות, נתוני רכישה ומכירה של ני"ע וכיו"ב (להלן "המידע").
 • הלקוח מאשר כי החברה איננה אחראית למידע המתפרסם בצ'אט, בין אם התפרסם בידי החברה ו/או מי מטעמה ובין אם פורסם בידי צד ג' וכי אין החברה מתחייבת לנכונות מהימנות המידע.
 • הלקוח מתחייב שלו לפרסם בצ'אט מידע על ני"ע ספציפיים, (לרבות המלצות קנייה, מכירה, רכילות, מידע פנים וכיוב').
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי פרסום מידע עלול להיחשב כעיסוק בייעוץ להשקעות אשר הינו פעולה אסורה בלא קבלת רישיון מתאים.
 • הלקוח מתחייב שלא לפרסם בחדר תכנים שהעלאתם ו/או תכנם אינם חוקיים, תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או תכנים שהלקוח איננו בעל הזכויות בהם או קיבל את רשות בעל הזכויות בהם.
 • הלקוח מאשר כי לחברה זכות לערוך ו/או להסיר מידע המתפרסם בצ'אט בהתאם לשיקולי החברה הבלעדיים, אולם אין באמור לעיל בכדי להטיל חובה על החברה לערוך או למחוק מידע כלשהו או להטיל עליה אחריות לתוכנו של מידע כאמור.
 1. התחייבות שלא לעשות שימוש לרעה בשירותי החברה: הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותים של החברה.

לעניין זה "שימוש לרעה" לרבות:

 • לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
 • שימוש מסחרי בצ'אט בחדר המסחר האינטרנטי.
 • חדירה לחומר ו/או לקבציי מחשב שלא כדין.
 • הפצת וירוס מחשב.
 • כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים- בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
 • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י החברה ו/או אחרים.
 • כל שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו'.
 • משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
 1. ניתוק או הפסקה של השירותים ללקוח: מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של התקנון, החברה רשאית לחוסם ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים ללקוח וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המנויים לעיל:
 • הלקוח עשה או עושה פעולה או שימוש האסורים לפני תנאי השירות לעיל.
 • הלקוח עשה או עושה שימוש הגורם או העלול לגרום להפרעה למתן השירותים לכל גורם שהוא.
 • הלקוח עושה שימוש מסחרי בצ'אט ו/או מפרסם עסק מסחרי אחר.
 • על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה קיים חשד סביר להתקיימות אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה.

ניתוק הלקוח אינו מחייב הודעה מוקדמת ללקוח או מקנה לו זכות לקבלת פיצוי כלשהו. אין בחסימה, הפסקה או בהגבלת השירותים ללקוח, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. משתמש אשר ינותק ו/או יחסם ע"י החברה, לא יהיה רשאי בעתיד להשתמש בצ'אט ו/או במי משירותי החברה, אף אם יבקש לפעול תחת אימייל אחר.

 1. מדיניות אספקת מוצר

החברה תספק ללקוח את השירות החל ממועד קבלת אישור התשלום על השירות. בנוסף, התחלת אספקת השירות תלויה במעבר שאלון בירור צרכים וחתימה על הסכם, כמו כן במידה ותהייה דחייה במועד תחילת השירות, תקופה זו אינה תחשב כחלק ממנוי השירות. מנוי השירות יחל מחיבור הלקוח לשירות.

 1. מדיניות ביטול עסקה

המשתמש מאשר שידוע לו שדמי השימוש החודשיים בשירות הינם 375 ₪ וכי הינו זכאי לקבל הנחה מיוחדת במקרה בו יירשם לשירות לתקופה של 12 חודשים. במידה וההסכם יבוטל בטרם חלוף 12 חודשים לא יהיה זכאי המשתמש להנחה כלשהי ויחויב בפועל על-פי דמי השימוש החודשיים בסך 375 ₪ לכל חודש או חלקו עד למועד הביטול.

 1. תשלום מאובטח

התשלום ייעשה בדרך סליקת אשראי אשר מאובטח בתקן PCI.

 1. הלימוד מהווה שיווק השקעות
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי לחברה רישיון ניהול תיקים וכי כל מנחיה בחדר המסחר הינם בעלי רישיון של ניהול תיקי השקעות או לחילופין שיווק השקעות, מטעם הרשות לניירות ערך.
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו כי ההשקעה בניירות ערך עשויה להביא להפסדים ניכרים והינו משחרר את החברה מכל אחריות להחלטות השקעה אותן הינו עשוי לקבל.
 1. שימוש במידע והגנת הפרטיות: הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו שהשימוש בצ'אט עשוי לכלול פיקוח ומעקב על פעולותיו בצ'אט ונותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ומעקב אחר שימושיו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:
 • למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים לחברה מהלקוח, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור על חשאיות כל מידע שיימסר לו בקשר עם הלקוח.
 • למסור את פרטי הלקוח לאחר או לאחרים עפ"י כל סמכות שבדין.
 • לעשות שימוש בפרטי הלקוח ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם הלקוח לצרכי החברה.
 1. זכויות קנייניות: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בצ'אט ובשירותים המסופקים בידי החברה לרבות עיצוב הצ'אט, חומרי הלימוד שמות וסימנים מסחריים, מודלים עסקיים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, מאגרי מידע, חומר שיווקי, טקסטים ו/או כל חומר אחר המופיע בצ'אט או נוגע לו (להלן" הקניין הרוחני") הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקיה, אלא אם צוין אחרת במפורש.

הלקוח אינו רשאי להעתיק, להשתמש למטרת רווח, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, ו/או למסור לצד שלישי את הקניין הרוחני ו/או חלקו. אלא בכפוף לקבלת היתר מראש ובכתב מאת החברה.

 1. שיפוי ופיצוי: מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של התקנות, היה וימצא כי הלקוח עושה שימוש מסחרי בשירותי החברה, זכאית החברה לתבוע את התלמיד בגין הפרת זכויות החברה ובגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה, לחברות קשורות או למי ממשתמשיה. שימוש מסחרי בשרותי החברה מהווה בין היתר גזל סוד מסחרי, כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999.
 2. המחאת זכויות וחובות- החברה רשאית בכל עת להמחות ולהסב לאחר את כל התחייבויותיה וזכויותיה, לרבות הזכות לגבות כספים.
 3. סמכות שיפוט והדין על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש בשירותי החברה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

 

 

 

טופ אלפא ניהול תיקי השקעות בע"מ

 • הריני מאשר שקראתי ואני מסכים לכל תנאי תקנון שימוש בחדר המסחר האינטרנטי.

תאריך:_____________                          שם מלא:________________

                                                                  חתימה:_________________

יש לך שאלה?